Prázdny
Production hall:

Budulov 171
04501

Moldava nad Bodvou Budulov
Slovak republic

     +421 55 460 2170
         +421 905 553 263
     info@kovdan.sk
     www.kovdan.sk

Billing Address:

Jiskrova 1321/5
04501

Moldava nad Bodvou
Slovak republic

Billing information:

IČO: 36217859
IČ DPH: SK2020042255